NAWIGACJA

Galeria zdjęć

 • DBAMY O SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

  Informacja na temat działania programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK
  Idea programu powstała podczas konferencji szkoleniowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy wcześniej wzięli udział w konkursie na najlepszy pomysł realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I – III. Projektem, który wygrał ten konkurs, była praca nauczycielki Szkoły Podstawowej w Kopańcu pani Agnieszki Zambroń-Wojtak, która w szkole realizowała program pod nazwą Sprawny Dolnoślązaczek. Po modyfikacjach uzgodnionych z pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego opracowane założenia zostały przedstawione szkołom Dolnego Śląska w maju 2010 roku.

  Program zapoczątkowany w roku szkolnym 2010/2011, realizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk „ we Wrocławiu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wspierany merytorycznie przez Akademię Wychowania Fizycznego, a merytorycznie i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

  Program ma dwa podstawowe cele :

  • Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności : rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. Uważamy, że są to niezbędne umiejętności współczesnego człowieka, których zdobywanie należy rozpocząć już w tym wieku
  • Pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy na temat wychowania fizycznego. Panie, które wykonują ten zawód w niewielkim stopniu są przygotowane w trakcie studiów do prowadzenia lekcji wf

   

  Do programu w pierwszym roku działania roku przystąpiło 150 szkół, przeszło 600 klas i prawie 10.000 dzieci. Tytuły Sprawnego Dolnoślązaczka zdobywając wszystkie sprawności zdobyło przeszło 9.000 uczniów. W kolejnych latach uczestniczyło w nim ok 150-160 szkół, a przystępowało corocznie ok. 9.000 dzieci.

  Według opinii realizatorów programu przyczynił się on do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną nie tylko dzieci, które zdobywały umiejętności i wlepki potwierdzające ich zdobycie i wklejały je do specjalnych legitymacji, ale także innych nauczycieli w szkole oraz rodziców, którzy chętniej włączali się w pracę szkoły przy realizacji zadań programu.

  Działanie programu skutecznie wspiera pracę szkoły we wprowadzaniu nowej podstawy programowej i jest przydatne wszystkim jego uczestnikom :

  - dzieciom – bo mają możliwość uczestniczenia w ciekawie zorganizowanych, różnorodnych w treściach, lekcji wychowania fizycznego. To często pierwsza możliwość dla nich zapoznania się z niektórymi dyscyplinami sportowymi i wzięcia aktywnego udziału w lekcjach im poświęconym oraz w licznie organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej informują nas także o tym, że część dzieci zachęcona zajęciami programu podejmuje treningi w sekcjach sportowych klubów w sekcjach odpowiadających zajęciom Sprawnego Dolnoślązaczka

  - nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, którzy podejmując pracę po swoich studiach są niewystarczająco przygotowani do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Wiele nauczycielek w corocznych ankietach informuje na, że kursy doszkalające wf są często pierwszymi, w których uczestniczą po studiach. Pomoc organizatorów programu w doszkalaniu nauczycieli pozwala zniwelować ten niedostatek wiedzy. Nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w 3-4 konferencjach metodycznych każdego roku, w których programie nacisk położony jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

  - nauczycielom wf, którzy zainteresowali się bardzo programem i w wielu szkołach wydatnie pomagają nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele wf zauważyli bowiem, że taka współpraca przynosi efekt w postaci dobrze przygotowanego dziecka, które w IV klasie trafia na wf już wyłącznie pod opiekę wuefisty

  - rodzicom, którzy w wielu wypadkach aktywnie uczestnicząc w realizacji programu, a także biorąc udział w popularnych „ wywiadówkach z kultury fizycznej „ są na bieżąco informowani o stanie zdrowia i tężyzny fizycznej swoich dzieci. Zwłaszcza wywiadówki realizowane często jako wspólne zajęcia sportowe dzieci i rodziców przekonują ich do wspólnych ze szkołą działań dla zdrowia dzieci. 

  Na zakończenie programu w każdym roku szkolnym dzieci, które zdobyły tytuł otrzymały od organizatorów specjalne dyplomy oraz drobne nagrody z napisem „Jestem Sprawnym Dolnoślązaczkiem „.

  Wydaliśmy, w każdym kolejnym roku działania, część Poradnika dla nauczycieli realizujących program. Pierwsze były propozycjami autorów programu, ale ostatnie zawierały już prawie w całości propozycje nauczycieli realizujących program na sprawdzone, ciekawe formy programu organizowane w konkretnej szkole, imprezy sportowo – rekreacyjne, czy opisy konkretnych lekcji. Najlepsze takie działania pokazywane są także na konferencjach metodycznych.

  Nauczyciele mając dużą swobodę w realizacji programu wykazują się dużą inicjatywą; powstało wiele świetnych pomysłów na realizację programu, nauczyciele wymyślili nowe sprawności, którymi zastępują takie, które z różnych względów nie są możliwe do realizacji w ich szkole, itd.

  W 2013 roku we Wrocławiu odbył się Kongres Sportu Powszechnego w którym uczestniczyła Minister Sportu i Turystyki pani Joanna Mucha. Podczas Kongresu mieliśmy możliwość zaprezentowania programu, który zdobył uznanie w MSiT. Padła propozycja, żeby nasz program stał się programem ogólnopolskim. Zostaliśmy poproszeni  o przygotowanie założeń realizacji programu, opracowanie podręcznika i wszystkich niezbędnych prac do wdrożenia programu w roku szkolnym 2014/2015, w tym organizację Konferencji Inaugurującej program Mały Mistrz, która wiosną 2014 roku odbyła się w Warszawie.

  W pracach przygotowawczych wzięli udział pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Zarządzania „ Edukacja” we Wrocławiu oraz najbardziej zasłużeni nauczyciele – realizatorzy Sprawnego Dolnoślązaczka.

  Program Mały Mistrz realizowany był przez 3 lata w 11 województwach z tym, że najwięcej szkół, klas i dzieci przystępowało do niego w województwie dolnośląskim.

  Założenia programu Mały Mistrz nie różniły się od generalnych założeń programu Sprawny Dolnoślązaczek, ale dzięki dużemu  dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki i Samorządu Województwa Dolnośląskiego udało się uruchomić nowe możliwości dla szkół i nauczycieli:

  1. Szkoły przystępujące z klasami I do programu otrzymywały jeden lub dwa komplety sprzętu sportowego ( dwa gdy do programu przystępowało więcej niż 4 klasy). Wartość sprzętu wynosiło 1500 zł, a zawierał on, czasami po raz pierwszy dostępny w szkole, sprzęt dostosowany wielkością i wagą do uczniów 6-7 letnich. Tylko w województwie dolnośląskim w kolejnych latach dawaliśmy szkołom możliwość wyboru spośród 3-4 różnych kompletów, tak by nie powielać sprzętu będącego już na wyposażeniu szkoły. Szkoły mogły zamówić także zestawy piłek eduball, pomocy naukowej opracowanej przez pracowników wrocławskiego AWF, która zdobyła duże uznanie wśród dolnośląskich nauczycieli

   

  1. Nauczyciele przystępujący do programu obowiązkowo uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych zapoznających ich z działaniem programu i praktycznie przygotowującym do jego realizacji

   

  1. Organy prowadzące szkołę zostały poproszone o sfinansowanie lub w inny sposób umożliwienie obowiązku prowadzenia przynajmniej jednej godziny wf w klasie I wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania fizycznego. Lekcja ta pozwala na lepszą opiekę nad dziećmi, wykorzystywana jest przez nauczycieli do przeprowadzania bardziej skomplikowanych tematów, ocenieniu dzieci po zdobytych sprawnościach, organizacji testów sprawności fizycznej, itp. Niektóre ze szkół zauważając korzyści płynące      z takiej organizacji lekcji postanowiły kontynuować taką formę także w klasach II i III.
  2. Wprowadziliśmy, jako jedyni w Polsce, dolnośląskie rozwiązanie, które pozwala nauczycielom  „ zamówić”     w Szkolnym Związku Sportowym specjalne lekcje: piłkarskie, lekkoatletyczne i Lekcje z Mistrzem. Program lekcji piłkarskich i lekkoatletycznych został uzgodniony z Dolnośląskimi Związkami Piłki Nożnej i Lekkiej Atletyki; zostali także wyznaczeni najlepsi szkoleniowcy do przeprowadzenia takich lekcji w szkołach. Lekcje te cieszą się wielkim powodzeniem, bo szkoleniowcy przybywając do szkoły na takie zajęcia przekazują  i dzieciom i nauczycielom najnowszą wiedzę dotyczącą podstaw treningu dla najmłodszych. Wielką popularnością cieszą się także Lekcje z Mistrzem. To możliwość realizacji w danej szkole i klasie lekcji, którą prowadzi znany zawodnik. Taka lekcja kończy się spotkaniem Mistrza ze wszystkimi dziećmi uczestniczącymi w programie Mały Mistrz na którym dzieci informowane są o korzyściach płynących z aktywności fizycznej, karierze zawodnika i zachęcane do uprawiania sportu. Prowadzącymi Lekcje z Mistrzem byli miedzy innymi: Magdalena Nowakowska, Justyna Kasprzycka, Paweł Rańda, Rafał Omelko, Dariusz Sztylka i inni.
  3. Corocznie przeprowadzane są Dolnośląskie Inauguracje programu. Odbyły się kolejno w Twardogórze, Wrocławiu i Lubawce. To ciekawe imprezy dla dzieci z wytypowanych szkół z udziałem także znanych zawodników, polityków i rodziców, którzy bawią się i startują z dziećmi.
  4. Wydajemy nadal dolnośląskie publikacje programu. W Zeszytach Edukacyjnych znajdują się także prace nauczycieli-realizatorów programu

  Dzieci – uczestnicy programu Mały Mistrz zapraszane są na Finały Dolnośląskie niektórych imprez, zwłaszcza biegowych. Przygotowujemy tam dla nich specjalne biegi Małego Mistrza. Imprezy takie odbywają się między innymi w Olszynie i OleśnicyW 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło decyzję, że nie będzie finansować programu Mały Mistrz. Tym samym program w Polsce przestał działać. Natomiast na Dolnym Śląsku po zgłoszeniu chęci jego kontynuacji, pod „starą” nazwą Sprawny Dolnoślązaczek Samorząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował się sfinansować działania w programie, które umożliwią jego kontynuację dzieciom realizującym dotychczas program Mały Mistrz i tym szkołom, klasom I  i dzieciom, które zdecydują się do niego przystąpić od 1 września 2017 roku.Zapowiedź taka została przekazana na uroczystej Inauguracji Sprawnego Dolnoślązaczka, która odbyła się 1 marca w Jaworze. Uczestniczyło w niej ponad 160 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, a program w województwie dolnośląskim oficjalnie otworzyła Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pani Iwona Krawczyk.
  08.10.2020 14:24 | więcej »