• Koło plastyczne klas 4-7

    • Koło plastyczne odbywa się w każdy czwartek od godz. 14:00 do 15:30

     Prowadzący pani KATARZYNA JAROSZ

     Na zajęcia plastyczne uczęszczają:

     - Agata Antoniuk kl. 4a

     - Patrycja Rolla kl. 4a

     - Wiktoria Kozłowska kl. 4a

     - Zuzanna Pawlica kl. 4c

     - Julia Niedźwiedzka kl. 4c

     - Maciej Wąsowski kl. 4a

     - Piotr Kusz kl. 4a

     - Alan Chełmiak kl. 4a

     - Wiktoria Kiljańska kl. 5a

     - Jadwiga Krzyszkowska kl. 5a

     - Wiktoria Ptasińska kl. 5a

     - Anastazja Kyriienko kl. 5b

     - Julia Waliszewska kl. 6b

     - Kinga Zarębska kl. 6b

      

      Cele zajęć koła plastycznego:

     • rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów,

     • tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych,

     • rozwój wyobraźni twórczej,

     • umożliwienie ekspresji plastycznej,

     • kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.

      

     Cele edukacyjne

     W zakresie wiadomości:

     - zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców,

     - ukazywanie dorobku kultury i sztuki polskiej,

     - zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej,

     - poznanie głównych form plastycznych.

     W zakresie umiejętności:

     - rozwijanie doświadczeń warsztatowych,

     - rozbudzanie wrażliwości na piękno,

     - rozwijanie wyobraźni plastycznej,

     - wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,

     - kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki,

     - rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

     - rozbudzanie ciekawości poznawczej.

     W zakresie wartości postaw i poglądów:

     - kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,

     - zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,

     - przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych,

     - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej,

     - dbanie o estetykę otoczenia,

     - wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki.

      

      Formy i metody pracy:

     -praca z tekstem,

     -analiza dzieła plastycznego,

     -multimedialne środki przekazu – Internet, spacery wirtualne,

     -metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku",

     -praca w małych grupach,

     -zajęcia plenerowe,

     udział w konkursach plastycznych,

     dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,

      Techniki plastyczne:

     *malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe;

     *rysunek – kredki, ołówki, mazaki;

     *wycinanki, wydzieranki;

     *origiami;

     *małe formy rzeźbiarskie –glina, masa solna;

     *małe formy graficzne – odciskanie;

     *collage, frotaż , decupage, quiling oraz wiele innych

     ZAPRASZAMY DO GALERII PRAC